Кафедра теорії та технології соціальної роботи

Details

   Кафедра теорії та технології соціальної роботи

 

Інституту соціальної роботи та управління працює як самостійний підрозділ і забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів спеціальностей „Соціальна робота”, „Соціальна педагогіка”. Підготовка фахівців зі спеціальності «Соціальна робота» проводиться згідно з ліцензією серія АВ №363502 від 01.11.2007 р. (протокол №67, Наказ МОН України від 9.07.2007 р. №1843-Л) за видами освітньої діяльності.
Кафедра теорії та технології соціальної роботи створена у 2003 році за підтримки ректора університету академіка В.П.Андрущенко та з ініціативи професорів В.П.Беха та А.Й.Капської. Очолив кафедру доктор філософських наук, професор, нині перший проректор НПУ імені М.П.Драгоманова Володимир Павлович Бех.
   Нині кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Олена Георгіївна Карпенко. У даний час на кафедрі працює 13 викладачів: завідувач кафедри, професор О.Г.Карпенко, доктор пед. наук Л.О.Савенкова, канд. пед. наук, доценти І.Б.Савельчук, Д.М.Годлевська, І.Е.Артеменко, Т.І.Коленіченко, В.М.Тименко, Н.Ф.Романова, ст. викладачі А.Ф.Приходько, Т.О.Голубенко, Д.Д.Бибик, О.В.Ковальчук, Л.В.Тименко.
   Підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" із спеціальності "Соціальна робота" кафедра розпочала у 2003/04 н.р., освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» у 2007/08 н.р. Ліцензований обсяг становить відповідно 120/75/50 осіб. Термін навчання - чотири («бакалавр») та один рік («спеціаліст», «магістр»).
   Починаючи з 2004/05 н.р. із спеціальності розпочато ступеневу підготовку фахівців. Звертає на себе увагу той факт, що саме в цей час було прийнято на навчання на факультет найбільшу кількість студентів. Таке зростання забезпечувалось прийомом студентів на контрактній основі (головним чином, на заочну форму навчання).
Враховуючи значний науковий потенціал та практичний досвід кафедри теорії та технології соціальної роботи, за дорученням Міністерства освіти і науки України (2005 р.) колективом розроблено Державний галузевий стандарт ступеневої підготовки фахівця за спеціальністю „Соціальна робота” освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” (керівники робочої групи д.п.н. В.П.Бех, А.Й.Капська).

qwerewwq
    На кафедрі функціонує творчий колектив, який працює над науковою темою "Теорія і технологія навчання і виховання в системі освіти". Згідно цього проводиться робота щодо створення власної моделі підготовки фахівців, зокрема, розглядаються питання: підготовки соціальних працівників в умовах університетської освіти, формування позитивно спрямованої поведінки молоді, професійного спілкування, розробки технологій навчального процесу, організаційного та науково-методичного забезпечення тощо. 
   Згідно з освітньо-професійною програмою підготовки майбутніх соціальних працівників колектив кафедри самостійно та спільно з іншими науково-практичними працівниками НПУ імені М.П.Драгоманова підготували за останні п’ять років 28 методичних посібників, методичних рекомендацій та матеріалів. Викладачі кафедри є авторами багатьох відомих навчальних посібників з теорії соціальної педагогіки, соціальної роботи за ред. проф. В.П.Андрущенко, А.Й.Капської, О.Г.Карпенко та ін.
   Всі без винятку монографії, посібники, методичні матеріали видавалися за рахунок спонсорів, а також за рахунок Державного центру у справах дітей, сім’ї та молоді, Інституту у справах сім’ї та молоді, Ліги соціальних працівників України, міжнародної організації ЮНІСЕФ, Міжнародного дитячого християнського фонду тощо.
   За програмами та матеріалами, розробленими кафедрою навчаються студенти багатьох вищих навчальних закладів України. Упродовж останнього часу колектив кафедри доклав чимало зусиль до вдосконалення змісту теоретичної та практичної підготовки студентів за такими сучасними напрямками у соціальній сфері “Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи”, “Економіка соціальної роботи”, “Стратегічні аспекти формування соціальної політики”, “Технології консультування і посередництва” тощо.
   Кафедра теорії та технології соціальної роботи підтримує тісні зв'язки з провідними навчальними закладами та науковими установами України відповідно до свого профілю  Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, Черкаським національним університетом імені Б.Хмельницького, Харківським національним педагогічним університетом імені Григорія Сковороди, Інститутом педагогіки АПН України, Інститутом педагогічної освіти та освіти дорослих АПН України, Центральним університетом післядипломної освіти АПН України, Державним центром для дітей, сім’ї та молоді.
   В умовах сьогодення колектив кафедри значну увагу приділяє приведенню відповідності процесу підготовки соціального працівника до сучасних вимог МОНМС України. Виходячи з цього, колектив кафедри активно впроваджує нові ефективні форми навчання студентів на основі сучасних методів навчання (ділові та рольові ігри, спеціально створені тренінги, круглі столи, дискусії) та залучення студентів до науково-пошукової роботи.
   У справі підготовки фахівців із соціальної роботи одним із найактуальніших питань сьогодення, є безперечно, розробка системи чітких, послідовних і логічно завершених освітніх стандартів, відповідної навчально-методичної документації. На кафедрі проводиться відповідна робота щодо створення власної професійної моделі підготовки фахівців (О.Г.Карпенко. І.Б.Савельчук, І.Е.Артеменко, А.Ф.Приходько), розробки відповідних технологій навчального процесу, організаційного та науково-методичного його забезпечення.

 

 

 

Наукова активність викладачів постійно зростає: зокрема, за останній рік фахівцями кафедри опубліковано понад 19 наукових і науково-методичних праць. Серед них – 3 навчальних посібника для вищих навчальних закладів,  16  науково-методичних  статей.                                          
Значна частина публікацій здійснюється у фахових видання ВАК України, наукових збірках, затверджених вченими радами наукових закладів. Викладачі беруть участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, зокрема й у далекому зарубіжжі.

Кадрова полiтика  орiєнтована на полiпшення якiсного складу професорсько-викладацького персоналу, повне укомплектування ним кафедри, опанування викладачами сучасних методiв навчання з метою забезпечення високого рiвня пiдготовки фахiвцiв.
У процесi реалiзацiї даних напрямiв увага акцентується на забезпеченнi оптимiзацiї вiкової структури кадрiв, збереженнi спадкоємностi та пiдвищеннi мотивацiї працi.          
Підготовку  кандидатів  та  докторів  наук    планується  здійснювати    через  аспірантуру  університету.  У  зв’язку із  розширенням  контингенту  студентів  денної  та  заочної  форм  навчання,  збільшенням  кількості  лекційних  курсів, планується  кадрове  розширення  складу  кафедри  до  15  осіб.

Навчальна  робота
Студенти вивчають фундаментальні (історія  та  теорія  соціології,  правові  засади  соціальної  роботи,  соціально-економічна  статистика  тощо), професійно орієнтовані дисципліни (історія  та  теорія  соціальної  роботи,  технології  соціальної  роботи  в  Україні  та  за  кордоном,  теорія  особистості,  соціальна  політика  України,  система  служб  соціальної  роботи    тощо)  та  вибіркові курси  з  питань  волонтерства, менеджменту у соціальній сфері, навичок спілкування та комунікації, соціальної роботи з різними групами клієнтів (особами з наркотичною та алкогольною залежністю, ВІЛ-ініфікованими та хворими на СНІД, особами похилого віку, біженцями  тощо).

Формування  практичних  навичок  студентів

Починаючи з І-го семестру, студенти залучаються до різноманітних видів практик: ознайомлюючої   (І-V семестри);  технологічної  (VI семестр); стажерської  (VII-VIII семестр);  професійної  (ІХ  семестр);  переддипломної  (Х  семестр),  які  проходять  в  Центрах соціально-психологічних служб допомоги молоді, Київському міському комітеті  товариства Червоного Хреста України, Відділах соціально-психологічної допомоги, Міському мобільному центрі вуличної соціальної допомоги дітям, Територіальному центрі по обслуговуванню одиноких непрацездатних громадян та інвалідів (Деснянський р-н, Рагульська Таміла Павлівна, тел. 533-48-53), Будинку-інтернаті для людей похилого віку. 
Характеристика  професійної  діяльності
- територіальні центри соціальної допомоги та послуг населення; центри реабілітації інвалідів; будинки-інтернати - фахівці різного профілю — соціальний працівник, соціальний гувернер, менеджер служби реабілітації, керівник підрозділу;
- центри служб соціальної допомоги населенню, благодійних організацій та фондів — соціальний працівник, керівник патронажної служби, експерт;
- державні центри зайнятості населення та бюро з працевлаштування інших форм власності, центри соціальних служб для молоді — соціальний працівник, експерт з профорієнтації та професійного відбору, менеджер організації професійного навчання.
Послуги кафедри теорії  та  технології  соціальної  роботи

Освітні послуги:
-    розробка навчально-методичних посібників з усіх напрямків та видів соціальної роботи;
-    підготовка та перепідготовка фахівців соціальних служб і спеціалізованих центрів;
-    оцінка професійної компетентності спеціалістів, круглі столи, лекції, тренінгові заняття;
-    організація і проведення соціологічних досліджень;
-    методологія наукових досліджень з проблем соціальної роботи; проведення семінарів, круглих столів - системний аналіз соціальної роботи в Україні лекції, бесіди;
-    організація наукових, науково-практичних та програмно-методичних комунікаційних заходів з питань соціальної роботи в Україні, консультації;

 -    розроблення і формування сучасної програмно-методичної бази навчання фахівців у сфері соціальної роботи в Україні;
-    проведення навчальних заходів та науково-дослідних робіт з проблем соціальної роботи, консультативна допомога, методична допомога;
-    проведення лекцій, семінарських, практичних занять, круглих столів, дискусій з державно-управлінської тематики;
-    тренінги;
-    експертиза проведення НДР, експертиза, рекомендації;
-    експертиза нормативної, варіативної та вибіркової частини навчальних програм за спеціальністю 6.0200 „Соціальна робота”, консультування;
-    розробка методичного забезпечення навчальних програм за спеціальністю „Соціальна робота”.

Соціально-педагогічні послуги:
-    здійснення консультування клієнтів щодо реалізації прав різних    соціальних  груп у суспільстві;
-    організація соціального супроводу клієнта та його  соціально-позитивної діяльності;
-    координація роботи з різними установами та фахівцями; консультування проведення семінарів, круглих столів, консультування, рекомендації.

Соціально-економічні послуги:
-    створення банку даних осіб, які потребують гуманітарної допомоги за категоріями, формами, терміновістю надання гуманітарної допомоги;
-    організація роботи комісії щодо розподілу та видачі гуманітарної допомоги клієнтам;
    залучати волонтерів до роботи за цим напрямом.
-    аналіз соціальних проблеми клієнтів, визначення необхідність направлення клієнта до притулку;
-    встановлення особистих контактів з керівниками відповідних закладів, укладання угоди про співробітництво.
-    організація громадських робіт серед молоді як можливого виду громадської трудової діяльності.
-    проведення інформаційної кампанії щодо пошуку молоді, яка бажає брати участь у громадських роботах (через місцеві ЗМІ, школи, вищі навчальні заклади, центри працевлаштування тощо);
-    інформація клієнтів з питань працевлаштування шляхом проведення індивідуальної роботи з кожним із них щодо можливого вибору місця та виду діяльності;
-    методична  допомога  щодо  супроводу клієнтів.

Юридичні послуги:
-    проведення консультування клієнтів з різних питань.
-    проведення правової пропаганди. консультування круглі столи
-    розробка методичного забезпечення начальних програм за спеціальністю «Соціальна педагогіка»

Економічна оцінка консультування с питань:
-    соціальної політики щодо розвитку соціальних відносин;
-    реформування соціальної структури суспільства;
-    формування та реалізація гуманітарної політики в Україні;
-    проблеми взаємодії громадянського суспільства і держави;
-    соціального захисту працюючого населення;
-    соціальної допомоги малозабезпечених верств населення та осіб з особливими потребами;
-    пенсійного забезпечення та можливостей пенсійної реформи для різних вікових груп населення;
-    державної політики у сфері ринку праці та соціально-трудових відносин;
-    державної демографічної політики. консультування

Надання соціально-медичних послуг:
-    інформування клієнтів про ризики здоров’я;
-    інформування споживачів наркотичних  та  алкогольних речовин.

Інформаційні послуги:
-    надання клієнтам інформації шляхом отримання: графіків роботи закладів соціального спрямування, освіти, охорони здоров’я, центрів зайнятості, органів виконавчої влади місцевого самоврядування; послуг, які можна отримати в центрах ССМ, при використанні розповсюдження буклетів, листівок, пам’яток, плакатів з питань роботи державних соціальних служб, спеціалізованих центрів та інших закладів соціального спрямування;
-    здійснення інформаційно-пропагандистських та соціально-рекламних послуг. лекції, консультації лекції, круглі столи.

Співпраця кафедри
з навчальними, методичними, науковими,
культурними закладами, місцевими органами влади, загальноосвітніми навчальними закладами

Національний університет ім.. Т.Г. Шевченка, МАУП, Запорізький державний педагогічний університет, Луганський національний педагогічний університет, Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, Харківський педагогічний університет,  Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Дніпропетровський державний університет.
Державний інститут проблем сім’ї та молоді, Державна соціальна служба для дітей, сім’ї та молоді, Київський міський центр соціальних служб для сім’ї та молоді, Академія праці та соціальних відносин.
Громадська організація „Афганці Чорнобиля”
ЗОШ І – ІІІ ст. № 4, ЗОШ І – ІІІ ст. №26, ЗОШ І – ІІІ ст. №№ 4,9,10, 12 м. Ірпеня, ЗОШ І – ІІІ ст. №№ 1, 2, 3 м. Вишгород.   

GTranslate  

Ukrainian Dutch English French Italian Polish Portuguese Russian Spanish
   

Авторизація  

   

Всього відвідувань  

4565459
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2050
3465
15511
3777970
61092
78105
4565459

Your IP: 185.191.171.4
Server Time: 2020-09-24 15:17:03
   

Хто зараз на сайті?  

We have 35 guests and no members online

   

Статистика  

Visitors
2
Articles
587
Web Links
78
Articles View Hits
1896095
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ