Програма вступного фахового випробування " Магістр"- спеціальність Соціальна робота

Details
Міністерство освіти і науки України
Національний педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова
Інститут соціальної роботи та управління


ПРОГРАМА
вступного фахового випробування

з дисципліни "Соціальна робота"
(освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр")

Київ 2010Пояснювальна записка

Програму комплексного державного екзамену для студентів бакалаврів спеціальності 8.040202 - соціальна робота, розроблено відповідно до програм навчальних фундаментальних та фахових дисциплін магістратури кафедри теорії  та  технології  соціальної роботи та практичної психології: Теорія соціальної роботи, Технології соціальної роботи, Соціальна робота з різними групами клієнтів.
Метою комплексного державного екзамену є оцінка якості підготовки випускників бакалаврської програми.
Завдання пакету сформовано згідно з вимогами до вмінь та здатностей магістра соціальної роботи і надають змогу оцінити готовність випускників до методичної, організаційної, аналітичної, дослідницької та викладацької діяльності в галузі соціальної роботи.
Пакет містить 30 білетів. Завдання білетів є рівнозначними за обсягом та складністю. Кожен білет складається з двох теоретичних питань та практичного завдання. Теоретичні питання передбачають контроль знань з фахових дисциплін, практичні завдання - перевірку готовності випускників до аналізу конкретних випадків та організаційного рівня проблем соціальної роботи і навчання соціальних працівників. .
Критерії оцінки відповідей на екзаменаційні питання

Екзаменаційні завдання спрямовані на виявлення творчих можливостей майбутніх спеціалістів, їх здатності вирішувати виробничі ситуації, використовуючи набуті знання та вміння.
90-100 б оцінюється відповідь, в якій студент виявив високий рівень теоретичної підготовки, вміння аналізувати літературу зі спеціальності, логічно та послідовно викладати теоретичний матеріал, робити висновки. У процесі виконання практичних завдань студент виявив здатність формулювати конкретну мету, відповідну суті визначеної проблеми, творчій підхід до розробки та втілення плану її досягнення, вдале володіння необхідними формами і методами роботи, а також спроможність до всебічної оцінки результату власної діяльності.
89-70 б оцінюється робота, коли студент виявив високий рівень теоретичної підготовки з програмного матеріалу, вміння послідовно його викласти. В процесі  розв'язання практичного завдання студент продемонстрував здатність використовувати стандартні способи вирішення визначеної проблеми, володіння основними формами і методами роботи, а також спроможність до загальної оцінки результату власної діяльності.
69-60 б оцінюється робота, коли студент виявив певну теоретичну підготовку з програмного матеріалу, вміння викласти окремі його положення. В процесі розв'язання практичного завдання студент продемонстрував здатність до вирішення окремих складових визначеної проблеми, володіння певними методами роботи і часткову спроможність до оцінки результату власної діяльності.
59-0 б оцінюється робота, коли студент виявив поверхові, фрагментарні теоретичні знання та нездатність розв'язання практичних завдань через невміння чіткого визначення мети, розробки та реалізації плану, не обізнаність щодо методів та форм відповідної роботи та (або) не спроможність до оцінки результату власної діяльності.
 
Теорія соціальної роботи
Соціальна  робота  як  практична  діяльність і  учбова  дисципліна
Сутність поняття "соціальна робота". Особливості впровадження поняття "соціальна робота" в соціально-гуманітарний понятійний простір. Поняття "соціальна робота" як відображення потреб практичної соціальної роботи. Варіативність поняття "соціальна робота" як практична діяльність; як наука; як навчальна дисципліна.
Порівняльний аналіз основних підходів до визначення сенсу та змісту соціальної роботи як професійної практичної діяльності. Взаємозумовленість і взаємозв'язок поняття "соціальна робота" та понять "соціальне", "соціалізація" та "соціальна справедливість". Сутність характеристики соціальної роботи як професійної діяльності.
  Характеристика  соціальної  роботи  як  професійної  діяльності
Виникнення та становлення соціальної роботи як науки. Соціальна робота як система наукових знань: дослідницький, діагностичний і продуктивний аспекти. Фундаментальна та прикладна складові соціальної роботи як науки. Об'єкт і предмет наукових досліджень соціальної роботи. Проблемне поле наукових досліджень із соціальної роботи. Місце та роль науки "соціальна робота" серед соціально-гуманітарних наук. Закономірності та принципи теоретичної соціальної роботи.
 Виникнення  та  становлення  соціальної  роботи  як  науки
Роль географічних, соціально-економічних, політичних умов у формуванні національних особливостей науки "соціальна робота".
Благодійність як моральне і духовне підґрунтя, передумова виникнення теоретичних основ соціальної роботи. Релігійні засади виникнення: соціальної роботи в Україні. Суспільна опіка в Київській Русі, форми та традиції. Елементи державної громадської опіки та їх відображення в нормативних формах свідомості. Роль громади в наданні соціальної підтримки на селі та відтворення громадських підходів у теоретичному осмисленні сутності соціальної роботи. Традиції товариства Червоного Хреста в Україні.
Традиції соціального захисту громадян в Українській РСР, їх вплив на становлення науки "соціальна робота".
Концептуально-категоріальний  апарат  соціальної  роботи. Закономірності  та  принципи теоретичної  соціальної  роботи
Концептуально-категоріальний апарат науки "соціальна робота": соціальні сфера, простір, структура, відносини, практика, зв'язки, механізми, діяльність, проблеми. Характеристика та зміст основних категорій науки "соціальна робота".
Історичні  корені  соціальної  допомоги.  Становлення  наукових  підходів  до  соціальної  роботи
Становлення наукових підходів до соціальної роботи в незалежній Україні. Діалектика взаємодії тенденцій сучасної світової науки "соціальна робота" з особливостями її становлення та розвитку в Україні.
Філософія допомоги як базова, концептуальна ідея в становленні вітчизняних теорій соціальної роботи. Ідеї християнства, державності, права, моралі і норм суспільного життя як системоутворюючі в становленні вітчизняних теорій соціальної роботи.
Вітчизняна  парадигма  соціальної  роботи  як  сукупність  моделей  і  теорій  допомоги
Вітчизняна парадигма соціальної роботи як сукупність моделей і теорій допомоги. Доктрина допомоги, організаційні форми, суб'єкти допомоги, об'єкти допомоги як парадигмальні характеристики.
Еволюція вітчизняної парадигми соціальної роботи. Історичні форми вітчизняної парадигми соціальної роботи та їх парадигматичні характеристики. Архаїчна, конфесійна, державна, громадсько-державна, соцієтальна та професійна парадигми соціальної роботи, їх соціально-економічна та культурна зумовленість.
Загальна  характеристика  підходів  до  типологізації  теорій  соціальної  роботи
Типологізація теорій соціальної роботи як форма наукового дослідження. Загальна характеристика підходів до типологізації теорій соціальної роботи. Типологізація за критеріями історичної послідовності виникнення. Типологізація за об'єктивним критерієм: індивідуальні, групові та "ком'юніті-теорії". Типологізація за критерієм методологічної опори на теорії інших наук: медицини, філософії, психології, соціології, педагогіки.
 Характеристика  сучасних  теорій  соціальної  роботи
Інтегративний характер і теоретична незавершеність класифікації сучасних теорій соціальної роботи.
Гуманістична теорія соціальної роботи - допомога через самопізнання та усвідомлення клієнтом своєї значущості та впливу навколишнього світу.
Марксистська теорія соціальної роботи - орієнтація на ідею допомоги клієнтові шляхом спільних колективних дій з підвищення самосвідомості та соціальних, змін у суспільстві.
Функції  психології  в  соціальній  роботі  та  психологічне  її  забезпечення. Характеристикапсихологічних  теорій  як  об"єднуючої  основи  соціальної  роботи
Орієнтація на ідею допомоги клієнту шляхом оптимізації його власних зусиль як спільна об'єднуюча основа психолого-орієнтованих теорій. Психодинамічна теорія соціальної роботи: її сутність, переваги та обмеження. Екзистенціальна теорія соціальної роботи - опора на уявлення клієнта про навколишній світ і власний соціальний статус.
Теорія кризового втручання - орієнтація на виведення клієнта з кризового стану. Гуманістична теорія соціальної роботи - допомога через самопізнання та усвідомлення клієнтом своєї значущості та впливу навколишнього світу.
Апробація  і  оформлення  результатів  соціально-психологічного  дослідження.
Впровадження  досягнень  науки і  передового  досвіду  в  практику.  Формування  творчої  особистості  соціального  працівника.
Соціологічні  методи  і  техніка  вивчення  соціальних  проблем. Формування  соціального  контексту  допомоги  та  вплив  системних  теорій  соціальної  роботи  на  індивіда
Системна теорія соціальної роботи: виявлення та "зняття" впливу чшшиків оточення клієнта, інших людей і соціальних обставин.
Системно-екологічна теорія соціальної роботи - ідея допомоги клієнту в пошуках своєї "екологічної ніші" в навколишньому природно-соціальному просторі.
Соціальний контекст допомоги (соціальні детермінанти виникнення складних ситуацій; соціальні норми та патології; соціальний контроль за поведінкою індивіда як методологічна основа соціально-орієнтованих теорій).
Соціально-радикальна теорія соціальної роботи: опора на ідею допомоги клієнту в розвитку його соціальної (зокрема політичної та правової) свідомості.
Педагогічні  шляхи  і  засоби  соціального  розвитку  особистості.  Характеристика  об'єктів  соціальної  роботи  та   вплив  на  них  шляхом  використання  комплексно-орієнтованих  теорій
Соціально-педагогічна теорія соціальної роботи - опора на ідею допомоги шляхом виховного впливу з боку сім'ї, школи, позашкільних закладів на процес соціалізації клієнта.
Когнітивна теорія соціальної роботи - орієнтація на ідеї допомоги клієнту шляхом навчання його стереотипним механізмам управління своїми вчинками адекватно соціальним умовам або конкретній соціальній ситуації.
Рольова теорія соціальної роботи - модель соціальної роботи, що орієнтується на охоплення проблем клієнта, пов'язаних з очікуваною поведінкою і бажаним розвитком і з урахуванням механізмів формування у нього уявлень про свою роль у житті.
Критерії  ефективності  соціальної  роботи.  Основні  види  прогнозування
Методологічні основи адаптивно-соціалізаційної теорії соціальної роботи. Соціальна адаптація людини як процес взаємодії з навколишнім середовищем з освоєння нової соціальної ситуації. Біологічні та психологічні компоненти соціальної адаптації. Інформаційний та комунікативний механізми соціальної адаптації.
Допомога клієнту в адаптації до складної для нього (а відтак - нової) соціальної ситуації як базова ідея адаптивно-соціалізаційної теорії соціальної роботи.
Соціалізація клієнта як накопичення соціального досвіду в процесі успішної адаптації до важких життєвих ситуацій за допомогою соціальних працівників.
Список рекомендованої літератури
 1. Антология социальной работы: В 5 т. - М: Сварогь; НВФСПТ. !994.

 2. Басов Н. Ф.  Практикум по  истории  социальной работьі в  России: Учеб. пособие. - М-: Изд-во СТИ, 1999. - 250 с.

 3. Борисенко В. И.   Курс  української історії:  3  найдавніших  часів  до XX ст.: Навч. посіб. - 2-ге. вид. - К.: Либідь. 1998. - 616 с.

 4. Василькова Ю. В. Лекции по социальной педагогике: В 2 т. - - М.: Изд-во СТИ, 1997. - 210 с.

 5. Взаимосвязь социальной работы и социальной политики / Под ред.Ш. Рамон. - М.: Аспект Пресе, 1997. - 251 с.

 6. Ракелі Т. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки: Пер. з англ.  - К.: Основи. 1995.-С. 1-8.

 7. Горшкова О. А. Опьіт социальной работы за рубежом: Краткий курс лекций. - М.: Изд-во СТИ. - - 1999. - 92 с.

 8.  Гуслякоеа Л. Г., Холостова Е. И.  Основы теории социальной работы. - М.: Изд-во СТИ,1997. - 187 с.

 9. Доброчинність в Україні: минуле, сучасне, майбутнє. Ресурсний центр розвитку громадських організацій "Гурт":. - К., 1998. - 54 с.

 10. Дублінський В. И. Социальная работа в Германни. - М-, 1996. - 94 с.

 11. Зарубежный и отечественный опыт социальной работы: Учеб.-метод,пособие. - М.: Изд-во СТИ, 1999. - 264 с.

 12. Козлов А. А. Социальная работа за рубежом: состояние, тенденции.перспективи: Сб. науч. очерков. - М.: Флинта, 1998, - 224 с.

 13. Лоренц У. Социальная работа в изменяющейся Европе. - - Амстердам;К.,. 1997. - 199 с.

 14. Лутшевт И. П. Производственная адаптация молодежи: сущность.функции: управление. - К.: Изд-во УСХА: 1990.

 15. Лукашевич М. П. Соціалізація: виховні механізми і технології.  -   К.,Вид-во ІЗМН, 1998.

 16. Лукашевич Н. ТІ. Социология воспитания. - К., МАУП. 1996.

 17. Мельников В. П" Холостова Е. И. История социальной работы в России: Учеб. пособие. - М: Изд-во СТИ, 1998. - 220 с.

 18. Мигович 1.1. Соціальна робота (вступ до спеціальності). - Ужгород:Патент. 1997.-190 с.

 19. Мигович І. Л. Основи соціології. - Ужгород, 1996.

 20. Милосердне: Учеб. пособие / Под ред. М. П. Мчедлова. - М:(РОССПЗН): 1998. - 212 с.

 21. Москаленко В. В. Социализация личности (Философский аспект). -К.:Выща шк., 1986.

 22. МудрикА. В. Социализация в смутное время. -М.. 1981.

 23. Никитин В. А. Начала социальной педагогики: Учеб. пособие. - М.:Флинта, 1999. -67 с.

 24. Павленок ТІ. Д. Введєние в профессию "социальная работа". - М..1998.

 25. Пейн М. Сучасна теорія соціальної роботи. - К, 2000. - 456 с.

 26. Понятійно-термінологічний словник з  соціальної роботи / За. ред,І. В. Козубовської, І. І. Миговича - Ужгород: УЖМУ, 2001. - !52 с.

 27. Попович Г. М. Соціальна робота в Україні і за рубежем. - Ужгород:УДУ; 2000.

 28. Попов В. Г, Холостова Е. И. Социальная политика и социальная работа: Учеб.-метод, пособие. - М.: Изд-во СТИ, 1998. - 218 с.

 29. Практика социальной работьг / Под ред. К. Ханвея и Т. Филпота, -Амстердам; К., 1996. - 240 с.

 30. Российская   знциклопедия   социальной  работы: В 2  т.  М. :Изд-во ИСР, 1997. - Т. 2. - С. 77-84.

 31. Системньїй подход в социальной работе: Методолог. семинар. - М.:Изд-во ИСР, 1997,

 32. Словарь-справочник по социальной работе / Под ред. Е. И. Холостовой. - М.: Юристь, 1997. - 424 с.

 33. Социальная работа в учреждениях здравоохранения. - М., 1992.

 34. Соціальна робота: теорія, досвід, перспективи: Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції / За ред.

 35. І. В. Козубовської, І. І. Миговича. -- Ужгород. 1999.

 36. Смелзер Н. Дж. Социология: Пер. с англ. - М.: Феникс, 1994.

 37. Соціалізація особистості як проблема національної освіти: Тези Всеукр. наук.-практ. конф. - Ніжин: Вид-во НПІ, 1992.

 38. Соціальна  педагогіка   і   адаптивність   особистості.   -  К.   -   Суми:КМЗУБ, 1994.

 39. Соціальна робота в Україні: перші кроки / За ред. В. Полтавця. -   К.:Вид. дім "КМ Асасіетіа", 2000. - 236 с.

 40. Социальное развитие как атрибут цивилизованного общества: Методологический семинар. - М.: Изд-во ИСР, 1997. - 114 с.

 

 
Технології соціальної роботи
 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЙ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
Соціальні технології як суспільне явище. Технологізація соціальних процесів. Сутність поняття соціальних технологій. Класифікація соціальних технологій. Типи соціальних технологій.  Основні види соціальних технологій. Кваліфікаційні ознаки соціальних технологій. Соціальні технології у соціальній роботі.
Визначення технологій соціальної роботи. Основне завдання технологій соціальної роботи. Основні функції технологій соціальної роботи. Головні складові змісту технологізації соціальної роботи. Технологічні компоненти технологізації соціальної роботи. загальні технології соціальної роботи Особливості застосування загальних технологій у соціальній роботі. Міждисциплінарні технології і методики соціальної роботи.
    Структурно-логічна схема технологій соціальної роботи. Типова технологія соціальної роботи як певний алгоритм діяльності. Основні складові типової технології. Основні етапи типової технології: підготовчий, етап безпосередньої реалізації методів втручання, підсумковий етап. Підготовчий етап яК етап вивчення ситуації, встановлення контакту, знайомства, діагностики, планування. Етап реалізації як етап безпосереднього надання соціальних послуг, цикли етапу "заходи - оцінка - коригування". Підсумковий етап як етап оцінки, подовження, припинення, стабілізації, згортання соціальної роботи. Соціальний супровід як особлива технологія соціальної роботи.
Оцінка як складова наукового супроводу впровадження соціальної роботи. Критерії ефективності соціальної роботи. Методи оцінки та джерела отримання інформації. Оцінка економічної ефективності як аргумент для продовження та розвитку соціального проекту. Моніторинг соціальних проектіва як технологія комплексного наукового супроводу проектів впровадження соціальної роботи.
ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З СІМ'ЯМИ РІЗНОГО ТИПУ
    Технології соціальної роботи з молодими, неповними, багатодітними, малозабезпеченими, асоціальними, соціально неспроможними сім'ями. Особливості технології соціально роботи з прийомними сім'ями та дитячими будинками сімейного типу.    
ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З З РІЗНИМИ КАТЕГОРІЯМИ ДІТЕЙ
Технології соціальної роботи з дезаптативними дітьми та молоддю. Соціальна робота з дітьми вулиці. Соціальна робота з неповнолітніми які мають пробдеми з законом. Сучасні аспекти соціальної роботи з неповнолітніми та молоддю, яка повертається з місць позбавлення волі. Негативні явища у молодіжному середовищі.
Сучасні аспекти здійснення соціальної роботи з дітьми-інвалідами, молодими інвалідами та їх сім'ями. Особливості соціальної роботи з дітьми та молоддю, які є ВІЛ інфікованими або хворими на СНІД.
ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ СЕРЕД МОЛОДІ
Технології формування здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі. Технології створення та функціонування студентських соціальних служб для молоді. Технологізація волонтерського руху. Технології соціальної роботи з військовослужбовцями. Технологія соціальної роботи з неповнолітніми та молоддю, які повертаються з місць позбавлення волі. Соціальна робота з дітьми та молоддю, батьки яких працюють за кордоном.

    Особливості соціальної роботи у загальноосвітніх школах. Технології соціальної роботи у школах-інтернатах різного типу. Соціальна робота у притулках для неповнолітніх, реабілітаційних закладах. Соціальна робота з неповнолітніми та молоддю, які перебувають у місцях позбавлення волі.
ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ЛЮДЬМИ СТАРШОГО ВІКУ
Соціальне становище та психофізичні особливості людей похилого віку. Особливості соціальної роботи з людиною похилого віку, яка проживає в сім'ї. Громадська опіка і соціальне обслуговування одиноких людей похилого віку. Проблема бездомності людей похилого віку та шляхи її подолання. Соціальна робота у закладах соціального захисту
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
Перспективи розвитку сільських та селищних центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Особливості соціальної роботи на селі. Особливості соціального супроводу сільських сімей. Інтеграція елементів соціальної роботи в організацію дозвілля дітей та молоді як метод виявлення та подолання соціальних проблем окремих груп дітей та молоді. Залучення молоді до вирішення власних проблем: молодіжна участь та волонтерська діяльність. Взаємодія з сільською громадою з метою вирішення соціальних проблем окремих прошарків населення: школою, медичними закладами, закладами культури, керівниками підприємств.
Співробітництво з органами місцевого самоврядування та державними органами, що опікуються проблемами дітей та молоді. Впровадження молодіжних програм у сільській громаді. Концептуальні основи соціальної роботи за рубежем. Роль суспільних фондів і доброчинних організацій. Соціальна робота в неурядових організаціях. Досвід Італії, Португалії, Іспанії, Греції, Ірландії, Данії тощо. Досвід Великобританії у запровадженні системи фостерної опіки дітей, які позбавлені батьківського піклування. Досвід Канади у формуванні здорового способу життя.
Список рекомендованої літератури
1.    Капська А. Й. Соціальна робота: Навчальний посібник.- Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 328 с.
2.    Карпенко О. Г. Професійне становлення соціального працівника: Навчально-методичний посібник. - К.: ДЦССМ, 2004. - 164 с.
3.    Науковий супровід, моніторинг та оцінка ефективності соціальних проектів / О. О. Яременко, О. Р. Артюх, О. М. Балакірєва та інш. - К. Державний центр соціальних служб для молоді, Державний ін-т проблем сім'ї та молоді, 2002. - 124 с.
4.    Социальная работа /Под общ. ред. В. И. Курбатова. Серия "Учебники, учебные пособие". - Ростов н/Д: "Феникс", 1999.- 576 с.
5.    Соціальна робота: технологічний аспект /За ред.. проф.. А. Й. Капської. - К.: ДЦССМ,2004. - 364 с.
6.    Социальная работа / Учебное пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2003.-480 с.

7.    Соціальна робота в Україні: теорія та практика. /За заг. ред. А. Я. Ходорчук. - К.: ДЦССМ, 2002. - 177с.
8.    Соціальна робота: технологічний аспект: Навчальний посібник / За ред. проф. А. Й. Капської. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 352 с.
9.    Соціальна робота: актуальні питання теорії та практики. Нвч.-метод. посіб. / А. Й. Капська (кер. авт. кол.), О. В. Безпалько, Р. Х. Вайнола та ін. - К.: Держ. Ін-т пробл. сім'ї та молоді, 2005
10.    Технологии социальной работы: Учебн. под общ. ред. проф. Е. И. Холостовой. - М.: ИНФРА, - М.: 2001. - 400с. - / Серия "Высшее образование"/.
11.    Технології соціально-педагогічної роботи: Навчальний посібник / За заг. ред. проф.Капської А.Й.-К.: 2000.-372 с.
12.    Технологія роботи з різними категоріями клієнтів центрів соціальних служб для молоді (методичний посібник) / С. В. Толстоухова, О. О. Яременко, О. В. Вакуленко та ін. - К.: Державний центр соціальних служб для молоді, Державний ін-т проблем сім'ї та молоді, 2003. - 88 с.
Соціальна робота з різними групами клієнтів

Становлення соціальної роботи з різними групами клієнтів. Соціально-демографічні проблеми суспільства. Сучасні протиріччя соціальної політики щодо різних груп населення. Соціальна робота як умова вдосконалення стосунків держави та різних груп населення. Історичні аспекти становлення роботи зі спеціальними групами клієнтів. Сучасні тенденції соціальної роботи з особливими групами клієнтів у різних країнах світу.
Особливості роботи з різними групами клієнтів.  Спеціальні групи клієнтів як соціальна проблема. Види соціально небезпечних явищ: злочинність, алкоголізм, наркоманія, ВІЛ/СНІД. Людина в системі негативних явищ. Соціальна політика щодо спеціальних груп клієнтів. Сучасні теорії та практика запобігання стигматизації спеціальних груп клієнтів. Роль субкультурних відмінностей різних груп клієнтів.Причини конфліктної поведінки спеціальних груп клієнтів.
Соціальна робота з допризовною і призовною молоддю, військовослужбовцями та членами їхніх сімей. Соціальна зумовленість роботи з допризовною та призовною молоддю. Організація практичної соціальної роботи з військовозобов'язаними. Специфіка військової служби. Основні проблеми військових та їхніх сімей. Технології соціальної роботи з військовослужбовцями (методи та засоби).
Соціальна робота з малозабезпеченими групами населення. Показники матеріальної забезпеченості населення. Соціальний захист малозабезпеченого населення. Форми та методи соціальної роботи щодо підвищення життєвого рівня малозабезпечених груп населення. Побутове обслуговування малозабезпечених громадян як складова соціального обслуговування.
Соціальна допомога та підтримка осіб з обмеженими можливостями. Поняття "інвалідність" та його види. Соціальні заклади й стаціонарні установи по роботі з інвалідами. Напрямки роботи з людьми, які мають фізичні чи психологічні вади. Реалізація соціальних заходів на різноманітних рівнях.
Система надання соціальної допомоги людям похилого віку та самотнім. Соціальний статус, психосоціальні особливості людей похилого віку, одиноких. Особливості роботи будинків-інтернатів для людей похилого віку. Робота відділів соціального патронажу та обслуговування людей похилого віку та одиноких: функціональні обов'язки персоналу, форми роботи з клієнтами.
Соціальна робота з особами, які мають алкогольні та  наркотичні проблеми Особливості впливу алкоголізму на процеси соціалізації: зміни поведінки під впливом зловживання алкоголем, формування хвороби. Соціально-психологічні і медико-біологічні показники статусу хворої людини. Робота зі спеціальними групами клієнтів, хворими на алкоголізм. Соціально-психологічні підходи до роботи з алкоголіками. Організаційні умови і принципи функціонування груп взаємопідтримки. Досвід функціонування груп в Україні. Специфіка формування наркотичної хвороби: поняття про психологічну і фізичну залежність. Робота зі спеціальними групами клієнтів, хворих на наркоманію: цільові програми лікування та реабілітації наркоманів. Світові стратегії розв'язання проблеми наркотизації. Організаційні умови і принципи функціонування груп взаємопідтримки. Спілкування та взаємодія з клієнтами в процесі реабілітації. Особливості соціального відновлення після реабілітації.
Соціальна робота з особами, що займаються секс-бізнесом. Визначення поняття "секс-робітник". Структура секс-бізнесу. Соціально-психологічні та поведінкові характеристики представників секс-бізнесу. Причини та шляхи залучення до комерційного сексу. Зміст соціальної роботи у сфері "секс-бізнесу": профілактичні програми, освітні програми. Медичні, правові та соціальні послуги. Діяльність та оцінка можливостей громадських організацій, які працюють з представниками секс-бізнесу. Використання аутрич-методу соціальними працівниками.
Особливості соціальної роботи з ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД. ВІЛ/СНІД як соціальна проблема. Соціально-психологічні моделі роботи зі спеціальними групами клієнтів, хворими на СНІД. Системи лікування і підтримки уражених груп. Соціальна робота з вагітними-ВІЛ-інфікованими: умови народження здорової дитини. Соціальна робота з ін'єкційними наркоманами. Закордонний досвід щодо запобігання ВІЛ/СНІДу. Досвід країн Західної Європи: Нідерланди, Бельгія; центри роботи з ВІЛ-інфікованими. Групи взасмопідтримки: досвід Англії, Німеччини. Сутність самопревенції і роль особистих якостей спеціальних груп клієнтів у запобіганні поширення соціально небезпечних хвороб.
Організація роботи з людьми без визначеного місця проживання. Категорія громадян, які відносяться до осіб без визначеного місця проживання. Соціальний портрет осіб без визначеного місця проживання. Специфіка роботи з людьми без постійного місця проживання. Діяльність та оцінка можливостей громадських організацій, які працюють з бездомними. Сучасні наукові погляди на деякі проблеми осіб без визначеного місця проживання як соціальне явища .
Соціальна робота з групами клієнтів, які зазнали насилля в сім'ї. Діти і жінки як особлива категорія клієнтів у соціальні роботі. проблеми насильства над жінками. Етапи насилля. Профілактика насилля та теорії подолання наслідків насилля. Основні проблеми насильства. Державна політика щодо покращення становища жінок і дітей в Україні.
Організація роботи з жертвами "торгівлі людьми". Правові основи соціальної роботи у сфері попередження торгівлі людьми. Ціль, завдання і принципи соціальної роботи по упередженню торгівлі людьми і надання допомоги потерпілим. Соціальна профілактика торгівлі людьми. Соціальна реабілітація потерпілих від торгівлі людьми. Соціально-психологічний портрет потерпілих від торгівлі людьми. Причини і наслідки торгівлі жінками з України. Українські ініціативи, направлені на запобігання та протидію торгівлі людьми. Принципи допомоги жінкам, потерпілим від торгівлі людьми. Потреби жінок, потерпілих від торгівлі людьми. Кризові центри та "гарячі лінії".
Специфіка соціальної роботи з людьми  суїцидальної поведінки. Загальне поняття суїциду. Соціально-психологічний портрет осіб, що схильні до суїцидальної поведінки. Ознаки і характеристика суїцидальної поведінки. Причини, мотиви  суїцидальних явищ. Сучасні концепції самогубства. Соціальна профілактика суїцидальної поведінки. Специфіка соціальної роботи з людьми суїцидальної поведінки.
Організація соціального супроводу особам, що повернулися з місць позбавлення волі. Соціальний супровід звільнених з місць позбавлених волі. Мета і зміст соціальної роботи з особами, що повернулися з місць позбавлення волі. Профілактична робота зі звільненими з місць позбавлення волі. Роль соціальних служб у ресоціалізації. Характер діяльності соціального працівника щодо колишніх засуджених у відкритому середовищі. Форми і  методи соціальної роботи з колишніми засудженими. Індивідуальна робота з клієнтом. Психологічна і правова консультація. Психолого-педагогічна допомога у відновленні втрачених зв'язків з сім'єю. Працевлаштування. Професійна орієнтація, психологічна підтримка соціальної роботи колишніх засуджених.
Соціальна робота з жінками-безробітними. Жінка як об'єкт державної політики України та соціальної роботи. Положення жінок в сучасному суспільстві: проблеми жіночої праці, охорона здоров'я, народжуваність, материнство. Репродуктивна функція жінок. Домашнє господарство - важливий фактор життєзабезпечення сім'ї: гендерний аспект розподілу домашніх обов'язків. Особливості сімейних функцій жінок і чоловіків. Проблема дискримінації жінок. Національний механізм забезпечення рівноправ'я жінок і чоловіків. Етапи розвитку соціальної роботи з жінками щодо їх працевлаштування на Заході.
Соціальна робота з жінками, які не мають визначеного місця проживання. Важливі чинники розвитку політики щодо підтримки бездомних жінок в Україні. Основні принципи реінтеграції жінок. Створення мережі лікувально-профілактичних закладів, притулків, відділів реінтеграції, соціальних гуртожитків (соціального житла), центрів зайнятості, агентств з працевлаштування. Основні принципи організації догляду за бездомними жінками. Досвід зарубіжних країн щодо організації інтегрованого догляду за жінками, які не мають визначеного місця проживання.
Соціальна робота з жінками-засудженими. Фактори формування кримінальної поведінки у жінок. Види злочинів. Природа злочинності. Умови, що сприяють здійсненню злочинів. Сучасні концепції відношення до злочинності. Форми і методи роботи з ув'язненими жінками в історії людства. Закономірності соціальної роботи в жіночих пенітенціарних закладах: соціальна діагностика клієнтів; структура груп ув'язнених; умови ефективної соціальної роботи в закладах позбавлення волі. Профілактика рецидивів та реабілітація як основні соціальні технології. Проблема суїцидів. Організаційні форми і методи виховного процесу в жіночих закладах позбавлення волі. "Вузька" та "широка" модель психотерапевтичної роботи. Організація терапевтичної діяльності груп взаємопідтримки. Консультування за методом "рівний-рівному".
Соціальна робота з сім'ями, що мають дітей з особливими потребами. Види сімей із дітьми, що мають особливі потреби. Проблема впровадження технологій соціальної роботи в сім'ї із дітьми з особливими потребами. Методичні основи соціальної роботи з сім'ями, що виховують дітей-інвалідів. Індивідуальні, групові, масові форми соціальної роботи. Міжнародний досвід досягнення ефективності соціальної роботи з такими сім'ями. Системний підхід у застосуванні інноваційних методів соціальної роботи з сім'ями. Консультативний метод. Організаційно-методичні засади роботи груп взаємопідтримки батьків.
Cоціальна робота з молоддю та молодою сім'єю. Поняття про молодь, молоду сім'ю. Соціально-психологічні аспекти встановлення рольових функцій. Проблеми молодої сім'ї в початкові періоди її створення. Підготовка молодої сім'ї до народження і виховання дітей. Психолого-педагогічні складові в роботі соціального працівника. Особливості соціальної роботи з молодими сім'ями. Консультативна робота з молодими сім'ями.
Соціальна робота з дітьми, що залишились без батьківського піклування. Проблема встановлення опіки над дітьми-сиротами та дітьми, що залишилися без батьківського піклування. Особливості розвитку системи прийомних сімей в закордонній та вітчизняній практиці. Види сімей: опікунська, тимчасова. Фостерні сім'ї. Соціально-педагогічна модель роботи з прийомними сім'ями: функції, зміст, етапи, методи роботи.
Соціальна робота з дітьми вулиці. Проблема соціального сирітства в Україні. Втечі дітей із сім'ї. Підходи до класифікації дітей вулиці. Спосіб життя дітей на вулиці. Аутрич як основний метод соціальної роботи. Соціальна робота в приймальнику-розподільнику. Соціальна робота в притулках.

Список рекомендованої літератури
1.    Агабекян Р.Л., Авагян Г.Л. Современные теории занятости: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2001. - 190 с
2.    Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи на межі тисячоліть: Монографія. - К.: УДЦСЩ 2001. - 334 с.
3.    Беляева В.В. Особенности социально-психологической адаптации лиц, инфицированных ВИЧ // Эпидемиология и инфекционные болезни. - 1998. -№5.- С. 27-29.
4.    Беляева В.В. Терминальная стадия ВИЧ-инфекции: психологические аспекты проблемы // Эпидемиология и инфекционные болезни. - 1997. -№6.- С. 29-31.
5.    Бердяев Н. А. О самоубийстве. Психологический журнал. - Т. 13. - №3. - 1992. - С. 96-106.
6.    Бойко А.М. Соціальна робота з клієнтами із залежністю від алкоголю та наркоманії: Метод. реком. з навчального курсу для магістеріуму. - Ужгород: УжДУ, 2000. - 76 с.
7.Бойко А.М. Соціальна робота з клієнтами, ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД: Метод. реком. з навчального курсу для магістеріум. - Ужгород: УжДУ, 2000. - 64 с.
7.    Валентик Ю.В., Зыков О.В., Цетлин М. Г. Теория и практика медико-социальной работы в наркологии. - M.: Фонд НАН, 1997.
8.    Взаимосвязь социальной работы  и социальной политики / под ред. Ш.Рамон. Пер. с анг. - М.Аспект Пресс, 1997. - 256 с.
9.    Горбунова О.Г. Запобігання торгівлі жінками: Посібник для вчителів навчальних закладів системи загальної середньої школи. - Х.: Вид. Ун-ту внутр. справ, 2000. - 184с.
10.    "Діти вулиці": Методичні рекомендації по роботі з "дітьми вулиці" / А.Г. Зінченко.-К.: УДЦССМ, 1999 . - 88 с.
11.    Запобігання торгівлі людьми: Навч. - метод. посібник. - Харьків: Вид- во нац. ун -ту внутр. справ, 2001. - 176 с.
12.    Звєрєва І.Д. Соціальна робота з дітьми і молоддю (теоретико-методологічні аспекти). / І.Д. Звєрєва, І.В. Керецман, О.І. Пічкар. - Ужгород: УжНУ, 2000. - Ч.1. - 192 с.
13.    Інвалід і суспільство: проблеми інтеграції: Настольная книга специалиста / Под ред. Е.И. Холостовой. - М., 1996. - 210 с.
14.    Капська А.Й. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) - К.: Науковий світ, 2001. - 129с.
15.    Капська А.Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю: Навчально - метод. посіб. - К.: УДЦССМ, 2001. - 220 с.
16.    Колодзин Б. Как жить после психической травмы. - М.: "Шанс" - 95 с.
17.    Лактіонова Г.М. Социально-педагогическая работа с женской молодежью в крупном городе: теоретико-методические основы. - К., 1998. -326 с.
18.    Методичний посібник з профілактики наркоманії та ВІЛ/СНІДу у шкільному та молодіжному середовищі / За ред. Лазаренко Б.П., Пінчук І.М. / - К.,2002. - 144 с.
19.    Олиференко Л.Я. Социально-педагогическая поддержка детей группы риска: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений - М.: Академия, 2002. - 256 с.
   

GTranslate  

Ukrainian Dutch English French Italian Polish Portuguese Russian Spanish
   

Авторизація  

   

Всього відвідувань  

4565352
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1943
3465
15404
3777970
60985
78105
4565352

Your IP: 3.235.105.97
Server Time: 2020-09-24 14:28:37
   

Хто зараз на сайті?  

We have 36 guests and no members online

   

Статистика  

Visitors
2
Articles
587
Web Links
78
Articles View Hits
1896055
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ